Henkilöstö

Perhekodin henkilökunta

Yksiköissä on pitkäaikainen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö. Henkilöstön vahvuutena on
ammatillinen osaaminen haastavienkin lasten ja nuorten hoidossa ja kasvatuksessa.
Työntekijöiden erityisosaamisena on mm. mielenterveys-, päihde- ja perhetyön
osaaminen, sekä dialektisen käyttäytymisterapian menetelmien käyttämisestä lasten
yksiöllisen kuntoutumisen tukemisessa.

Nuorta tuetaan tekemään tavoitteita omaan elämäänsä, saamaan takaisin elämänhallintansa ja häntä autetaan kasvamaan turvallisissa rajoissa.

Ammatillisuus, kunnioittaminen

Koulutettu, pitkäaikaisen työkokemuksen omaava sekä työhönsä sitoutunut henkilöstö vastaa lapsen tarpeista lähtevästä kasvatus- ja hoitotyöstä yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vahvuutenamme on ammatillinen osaaminen nuorten kasvatustyössä.

Tavoitteenamme on antaa lapselle mahdollisuus kasvaa turvallisessa, välittävässä ja virikkeitä antavassa, sekä kodinomaisessa kasvuympäristössä. Ohjaajat tukevat nuorta arjen rutiineissa, koulunkäynnissä ja vapaa-ajan vietossa. Yhteistyö sijoitetun lapsen perheen ja sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa on tärkeä osa työskentelyämme. Perheen vierailut, tapaamiset, sekä omaohjaajien aktiivinen puhelimitse/kirjallisesti pidettävä yhteydenpito ovat tärkeä osa omaohjaajatyöskentelyä.

Arjen rutiinit perhekodissa, koulun käynti ja vapaa-ajan harrastukset ovat terveen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen alulle saattajia. Yhteistyö sijoitetun lapsen perheen ja sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa on työmme lähtökohtana. Vierailut, tapaamiset, omaisten yöpymiset perhekodilla sekä aktiivinen puhelimitse/kirjallisesti pidettävä yhteydenpito ovat tärkeä osa perhekodin arkea.